Реклама на сайте Связаться с нами

В. Я. Савченко

Аудит

Навчальний посібник

Київ
КНЕУ
2005

На главную
Аудит. Савченко В. Я.
10.3. Варіанти складання аудиторського висновку
Варіант 1. Стандартна форма позитивного аудиторського висновку.
Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми (аудитора)
(назва фірми, ім'я та прізвище аудитора)________Згідно з договором № __ від __ січня 200_ р. ми перевірили баланс (назва підприємства) на 01.01.200_ р., що додається, і відповідні звіти про прибутки і збитки, рух основних виробничих фондів, які характеризують зміни фінансового стану за рік, що завершився 31.12.200_ р. Відповідальність за цю звітність несе керівництво компанії. У наші обов'язки входить підготовка висновку за даними аудиторської перевірки цієї звітності.
Перевірку здійснено відповідно до нормативів аудиту, що чинні в Україні. Згідно з ними ми спланували та провели аудиторську перевірку з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти підприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок. За допомогою тестів було перевірено інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу звітності.
Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувалися підприємством, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей балансу, застосовані керівництвом підприємства, і звітності в цілому.
Ми вважаємо, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для складання висновку.
Ми підтверджуємо, що надана інформація дає повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта перевірки.
Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим актам і нормативним вимогам.
Звітність складена за справжніми даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає в усіх суттєвих характеристиках фактичний фінансовий стан підприємства, що перевіряється на "__" ____200_ р. з "__" ____ 200_ р. до "__" ______200_р.
Підпис від імені аудиторської фірми
Адреса аудиторської фірми
Номер і свідоцтво на аудиторську діяльність
Печатка
Дата.
Варіант 2. Безумовно позитивний висновок.
В результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта перевірки. Господарська і фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
Звітність складена за справжніми даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає в усіх аспектах фактичний фінансовий стан суб'єкта перевірки на "__" ______ 200_ р. за результатами операцій за період з "__" ______ 200_ р. до "__" ____ 200_ р.
Варіант 3. Умовно позитивний висновок (є нефундаментальна невпевненість).
У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються _
_________ через________________________
аудитор не може висловити думку щодо зазначених моментів. Проте вони мають обмежений вплив на стан справ підприємства, яке перевіряється, у цілому і не перекручують його дійсний фінансовий стан.
У зв'язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що, за винятком згаданих обмежень, надана інформація у всіх суттєвих аспектах свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фінансовий стан на "__" ________200_ р. за результатами операцій за період з "__" ____ 200_ р. до "__" _____ 200_ р.
Варіант 4. Умовно позитивний висновок (існує нефундаментальна незгода).
Під час проведеної перевірки встановлено, що операції з __
здійснені (оформлені) з порушенням установленого порядку __
(які саме положення порушені і в чому суть порушень)
Більш детально наведені факти розглянуто в __________
(назви документів)
Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового стану підприємства, що перевіряється.
У зв'язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичне становище на "_"______ 200_ р. за результатами операцій за період з "__"_____ 200_ р. до "__" _____ 200_ р.
Варіант 5. Негативний аудиторський висновок. У результаті проведення аудиту встановлено, що протягом перевіреного періоду підприємством були допущені такі порушення:
Більш детально зазначені факти розглянуто в _________.
(назви документів)
Ці порушення суттєво перекручують реальний стан справ у цілому. Прийнята система бухгалтерського обліку не відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
Цифровий матеріал, викладений у звітності суб'єкта перевірки, не відповідає обліковим даним _________(в чому саме).
Отже, дані бухгалтерського обліку та звітності не дають достовірного уявлення про дійсний фінансовий стан суб'єкта перевірки на "__" ______ 200_ р.
bigmir)net TOP 100