Реклама на сайте Связаться с нами

В. Я. Савченко

Аудит

Навчальний посібник

Київ
КНЕУ
2005

На главную
Аудит. Савченко В. Я.
Передмова
Реформування форм власності в Україні та створення нового механізму господарювання викликали суттєві зміни в організації та методах контролю. Аудит і аудиторські фірми є новим явищем в економічній практиці нашої держави, однак вони, як важливі елементи ринкової економіки, набувають дедалі більшого поширення.
З 1993 р. після прийняття Закону України "Про аудиторську діяльність" аудит набув законодавчого оформлення і почав інтенсивно розвиватися в Україні.
Вивчення курсу "Аудит" передбачено навчальним планом на бакалаврському рівні навчання студентів як обов'язкова фахова дисципліна за спеціальністю "Бухгалтерський облік та аудит".
Освоєння студентами названого курсу набуває все більшого значення, оскільки зростає роль аудиту в становленні та розвитку ринкової економіки України. Це пов'язано з тим, що за допомогою аудиту забезпечується підтвердження достовірності фінансової звітності для її користувачів - власників підприємств, інвесторів та і н.
Мета дисципліни - допомогти студентам опанувати теоретичні основи та практичні навички аудиту, що сприятиме підготовці фахівців високої кваліфікації, здатних виконувати аудит у різних галузях народного господарства.
Для досягнення цієї мети передбачається ознайомити студентів з діяльністю аудиторських фірм, визначити особливості аудиторської діяльності, професії аудитора та його ролі в суспільстві, навчити кваліфіковано складати аудиторський висновок та здійснювати аудиторську перевірку підприємств різних форм власності.
Вивчення цієї дисципліни передбачає проведення контрольних робіт, індивідуальних занять та самостійне виконання практичних завдань, написання курсової роботи та рефератів з відповідних тем.
Завдання для перевірки знань та контрольні питання розроблені у співавторстві із доцентом О. А. Петрик.
Цифровий матеріал, назви підприємств і установ, прізвища посадових осіб у посібнику є умовними.
Нормативне забезпечення і правове регулювання аудиторської діяльності
Основними документами, які визначають правові основи аудиторської діяльності в Україні є:
Закон України "Про аудиторську діяльність" № 326-ХІІ від 22.04.1993 р. зі змінами і доповненнями.
Закон України "Про підприємства в Україні" № 887-ХІІ від 27.03.1991 р. зі змінами і доповненнями.
Стаття 29. Облік і звітність. Річний баланс і звітність підприємств підлягає обов'язковому аудиту, за винятком тих організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю. Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності підприємств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки.
Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 872-ХІІ від 20.03.1991 р. зі змінами і доповненнями.
Стаття 34. Аудиторські перевірки. Діяльність комерційних банків підлягає перевірці аудиторськими організаціями, уповноваженими відповідно до законодавства на здійснення таких перевірок.
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу", № 1201 -XII від 18.06.1999 р. зі змінами і доповненнями.
Стаття 2.2. Реєстрація випуску цінних паперів. Емітент зобов'язаний подати органу, що реєструє випуск цінних паперів або інформацію про випуск цінних паперів, баланс та довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
Закон України "Про господарські товариства" № 576-ХІІ від 19.09.1991 р. зі змінами і доповненнями.
Стаття 17. Перевірка фінансової діяльності товариств. Перевірка фінансової діяльності товариства здійснюється державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетентності та аудиторськими організаціями.
Закон України "Про споживчу кооперацію" № 265-ХІІ від 10.04.1992р.
Стаття 15. Облік, звітність, контроль. Ревізії фінансово-господарської діяльності споживчих товариств, спілок та підпорядкованих їм підприємств проводяться ревізійними комісіями (ревізорами) або контрольно-ревізійним апаратом відповідних спілок, аудиторськими організаціями. Закон України "Про банкрутство" № 31 від 14.05.1992. р. зі змінами і доповненнями.
Стаття 5. Підстави для порушення справи про банкрутство. Достовірність та повнота бухгалтерського балансу та іншої інформації про фінансовий і майновий стан боржника повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) незалежно від підстав, з яких порушено справу.
Закон України "Про іноземні інвестиції" № 2198-ХЧ від 13.03.1992р.
Закон визначає, що всі витрати і збитки іноземних інвесторів, завдані їм унаслідок незаконних дій державних органів та їх посадових осіб, мають бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін або обґрунтованих оцінок, підтверджених незалежними аудиторами.
Закон України "Про товарну біржу" № 1956-ХІІ від 10.12.1991р.
Закон передбачає, що зміст біржової угоди може бути розкритий тільки на письмову вимогу аудиторських організацій у випадках, передбачених законодавством України.
Закон України "Про телебачення і радіомовлення" № 3759-ХП від 21.12.1993р.
Закон передбачає, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має право організовувати проведення аудиторських перевірок телерадіоорганізацій.
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" № 959-ХП від 16.04.1991 р. зі змінами і доповненнями.
Стаття 1. Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. Стаття 12. При укладенні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави.
Закон України "Про Національний банк України" № 679-ХІУ від 20.05.1999р.
Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку. Рада НБУ визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки Національного банку, розглядає аудиторський висновок та затверджує бухгалтерський баланс Нацбанку, публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації щорічний баланс НБУ.
Стаття 61. Національний банк пред'являє вимоги щодо здійснення обов'язкових аудиторських перевірок банків та інших фінансове - кредитних установ, отримує висновки незалежних аудиторських організацій про результати діяльності банків та інших фінансово-кредитних установ;
Стаття 70. Зовнішній аудит.
Рада Національного банку не пізніше 1 листопада звітного року приймає рішення про аудит Нацбанку і визначає аудиторську фірму, яка має відповідний досвід роботи, для перевірки річного звіту і подання аудиторського висновку. Національний банк зобов'язаний відповідно до укладеного з аудиторською фірмою договору надавати звітність та інформацію, необхідну для проведення аудиторської перевірки. Закон України "Про підтвердження відповідності" № 2406-ІІІ від 17.05.2001 р.
Стаття 6. Повноваження органів виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності. Кабінет Міністрів України у сфері підтвердження відповідності організує підготовку та атестацію аудиторів і сертифікації.
Нормативні акти міністерств та відомств України
Постанова правління НБУ "Положення про порядок проведення зовнішнього аудиту юридичних осіб - акціонерів (учасників) комерційних банків у процесі перевірки правильності формування статутних фондів комерційних банків" № 301 від 21.11.1996р.
Постанова правління НБУ "Про затвердження змін та доповнень до Положення про порядок проведення зовнішнього аудиту юридичних осіб - акціонерів (учасників) комерційних банків у процесі перевірки правильності формування статутних фондів комерційних банків" від 18.08.1997 р.
Постанова правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України" № 114 від 20.03.1998р.
Постанова НБУ "Про заходи щодо подальшого розвитку банківського аудиту" № 53 від 09.02.1999 р.
Постанова правління НБУ "Про внесення змін до Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України" № 110 від 5.03.1999 р.
Рішення державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій (крім комерційних банків, інвесторів)" № 99 від 16.04.1997 р.
Рішення державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки страхових компаній (акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій)" № 15 від 03.07.1997 р.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Правил проведення перевірок та ревізій емітентів, осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулюючих організацій на дотримання вимог законодавства про цінні папери" № 37 від 17.10.1997р.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про розкриття фінансової інформації емітентам у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку" № 73 від 09.06.1998 р.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження вимог державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до аудиторської перевірки інвестиційних фондів" № 90 від 16.07.1998 р.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про розповсюдження форм фінансової звітності у відповідності з вимогами МСБО" № 92 від 29.07.1998 р.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження вимог до порядку планування аудиторського звіту при перевірці інвестиційних фондів" № 193 від 22.12.1998 р.
Наказ Міністерства статистики України "Про створення Національного центру обліку та аудиту України" № 22 від 02.02.1994 р.
bigmir)net TOP 100