Реклама на сайте Связаться с нами

Р. І. Тиркало

Банківська справа

Навчальний посібник

Тернопіль
Видавництво «Карт-бланш»
2001

На главную
Банківська справа. Тиркало Р. І.
§ 3.3.4. Автоматичний касир (банкомат)
За допомогою платіжних карток "електронний чек" та дебетних карток фізичні особи (клієнти) можуть отримувати готівкові кошти в банкоматах.
Банкомат (автоматичний касир) пристрій для самообслуговування клієнтів, який є складовою частиною системи автоматизації касових операцій, внутрішньобанківської або міжбанківської системи платежів. Банкомати, залежно від їх рівня захищеності, можуть встановлюватись як у межах території банківської установи, так і за її межами. Управління банкоматами та доступ до рахунків клієнтів виконується програмно-технічними засобами зазначених систем.
Основні операції, що здійснюються банкоматами:
- інформування клієнтів про стан їх рахунків;
- видача готівки;
- приймання готівки від клієнтів для розміщення на їх рахунках (цю функцію реалізують депозитні банкомати).
Доступ до банкомата для виконання операцій здійснюється із застосуванням банківських ідентифікаційних карток та персональних ідентифікаційних номерів-кодів клієнтів банківських установ. Після виконання операцій із видачі (приймання) готівки клієнтові має бути видана пронумерована квитанція, в якій вказуються:
назва банківської установи, що експлуатує банкомат, номер банкомата, дата, час, вид операції, номер трансакції, сума виданих (прийнятих) коштів та інші реквізити відповідно до вимог системи, в якій використовується банкомат. При застосуванні банкоматів у внутрішньобанківських системах автоматизації касових операцій квитанція може не видаватися. У цьому разі обов'язково з періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банківською установою, клієнтові надається виписка за операціями, здійсненими через банкомат, підписана і завірена у встановленому порядку.
Для виконання підкріплення та інкасації коштів за банкоматом (групою банкоматів) письмовим розпорядженням керівника банківської установи визначається перелік відповідальних працівників, в обов'язки яких входить обслуговування банкоматів, із персональним розподілом між ними функціональних обов'язків. Виконання функціональних обов'язків зазначеними працівниками має бути регламентовано внутрішніми положеннями банківської установи.
Для кожного банкомата, зважаючи на рівень його захищеності та необхідність забезпечення безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, що можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі. Визначена величина ліміту погоджується з головним бухгалтером та затверджується керівником банківської установи.
Для обліку операцій, що проводяться з банкоматами, ведеться "Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів". Відповідальним за ведення такої книги є завідуючий касою. Ця книга має бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником, головним бухгалтером та скріплена печаткою банківської установи.
Підкріплення банкомата готівкою проводиться залежно від потреби в ній. Потрібну суму в межах визначеного для банкомата ліміту коштів касир банкоматів отримує у завідуючого касою. Вкладення купюр у касети, а також вилучення купюр із касет відбувається у приміщенні каси. Прийняту суму грошей касир перераховує покупюрно, вкладає їх у касети, закриває касети на ключ і опломбовує їх. До касети прикріплюється ярлик із зазначенням на ньому найменування банківської установи, номера банкомата, номіналу, кількості купюр, суми вкладених коштів, дати, підпису та іменного штампа спеціально виділеного для завантаження касет касового працівника. Після завантаження касет завідуючий касою оформляє для інкасатора маршрутний лист із зазначенням адреси і місця розташування банкомата, номерів касет, що мають бути вилучені з банкомата і доставлені в касу, номерів касет, що мають бути вставлені в банкомат, та інформації, яка необхідна для ініціалізації його роботи.
Для завантаження банкомата касети й маршрутний лист передаються інкасатору. Приймаючи касети, інкасатор перевіряє цілість касет і пломб, наявність на ярликах реквізитів. Разом із касетами інкасатору під розписку в "Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" передаються ключі від сейфа банкомата і від його модуля управління та картка доступу.
Після доставки касет інкасатор із застосуванням картки доступу входить у режим обслуговування банкомата, вилучає вказані в маршрутному листі касети із залишками грошових коштів, встановлює нові касети і з використанням даних із маршрутного листа вводить у модуль управління інформацію про номінали та кількість купюр у встановлених касетах. Після закінчення введення на чековому друкувальному пристрої роздруковується пронумерована квитанція із зазначенням номера банкомата, дати, часу виконання операції завантаження, ідентифікатора картки інкасатора, суми залишків коштів у , вилучених касетах та суми коштів у встановлених касетах.
Після закінчення операцій завантаження виконується його ініціалізація і запуск у роботу. При цьому інформація про зміст касет передається в систему управління банкоматами, а завантажені кошти зараховуються на балансовий рахунок банкомата.
Інкасатор здає касиру під розписку у "Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" вилучені касети, ключі, картку й одержану в банкоматі квитанцію.
Касир у присутності інкасатора перевіряє цілість доставлених касет, наявність ярликів і пломб та вилучає у нього квитанцію з вказаною в ній сумою. Після цього касир підтверджує своїм підписом у маршрутному листі приймання касет. Касир у присутності завідуючого касою (контролера) перераховує вилучену з касет готівку, звіряє суму з квитанцією, виписує на суму вилучених із касет коштів прибутковий касовий ордер та довідку касира, відповідно до яких здійснює списання цієї суми з балансового рахунка банкомата й зарахування цієї суми на рахунок каси, і здає їх завідуючому касою.
При застосуванні депозитних банкоматів разом із касетами із залишками коштів інкасатор доставляє касети з конвертами із вкладеними для зарахування на рахунки клієнтів коштами. Касир у присутності завідуючого касою звіряє відповідність наявних сум у конвертах із даними меморіального ордера, одержаного від системи управління банкоматами. У разі виявлення розбіжностей між фактичною сумою і даними меморіального ордера складається відповідний акт із зазначенням даних клієнта, номера, адреси банкомата, часу приймання готівкових коштів, заявленої та фактичної суми. Акт підписується касиром та завідуючим касою. Клієнт, який вносив готівку, має бути ознайомлений із змістом акта. Спірні питання, які при цьому можуть виникнути, вирішуються в порядку, визначеному договором між клієнтом і банківською установою.
Після звірювання касир виписує прибутковий касовий ордер на суму фактично вилучених із конвертів коштів і ставить підпис у меморіальному ордері. Завідуючий касою приймає від касира кошти, звіряє їх суму з даними меморіального ордера, розписується в прибутковому і меморіальному ордерах. На підставі меморіального ордера здійснюються зарахування фактично одержаних грошових коштів на рахунки клієнтів.
bigmir)net TOP 100