Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
ПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна "Суд, правоохоронні та правозахисні органи України" є вступною до загальної юридичної проблематики. Вивчення засад діяльності держави із захисту прав людини, охорони правового порядку, державного впливу на негативні явища дуже важливо для формування фахового світогляду. Зміст цієї навчальної дисципліни складається зі знань про діяльність уповноважених державних органів, а також про діяльність недержавних структур, які співпрацюють у процесі судової правоохоронної та правозахисної діяльності. Вона складна й багатоаспектна. Основну увагу, безперечно, приділено органам, які посідають центральне місце в правозастосовній діяльності. Значну увагу приділено питанням статусу посадових осіб цих органів, їхній компетенції. У підручнику визначено предмет дисципліни, подано юридичні визначення основних понять, структуру судів і правоохоронних органів, а також перелік основних нормативно-правових актів з вивчення курсу, який буде корисним і під час вивчення інших суміжних юридичних дисциплін. У зв'язку з впровадженням принципу верховенства права, в межах цієї дисципліни по-новому розглянуто сутність законності, яка змістовно збагачується. Особливого значення набуває думка про те, що законність у наш час перетворюється на правову цінність, засвоєння й дотримання якої важливо для всіх учасників правозастосовного процесу в нашій державі.
У перехідний період значною мірою по-новому постає питання про законність, особливо в її взаємозв'язку з керованістю всіма соціальними процесами, а не тільки правовими процедурами, а також із розвитком демократії, відкритості органів державної влади, становленням системи забезпечення конституційних прав людини.
У правовому житті держава реалізує такі свої функції як: організаційна, регулятивна, економічна, виховна, контрольна, судова, правоохоронна через гарантований захист прав громадян, через встановлення ефективного правового порядку.
Потреба всебічного осмислення ролі державних органів у перехідний період від тоталітарної до сильної правової держави вельми актуальна. Відбувається трансформація функцій держави в бік посилення конституційних гарантій тих цінностей, які мають втілюватися в повсякденному житті, демократизації владних інституцій, покращення взаємодії влади й людини. Перехідному періоду, як відомо, притаманні новизна та масштабність завдань державного будівництва, встановлення нових зв'язків у розвитку суміжних галузей права.
Діяльність судових, правоохоронних і правозахисних органів має складний механізм, який включає правовстановлюючі, правозабезпечувальні, правопримушувальні та правовідновлювальні складники. В їхній діяльності право й держава є класичними категоріями, за допомогою яких створюють систему застосування норм права, формують єдність вимог до державних функцій, захисту прав і свобод людини. Діяльність судових, правоохоронних і правозахисних органів має спрямовуючий регулятивний вплив на соціальне, політичне й економічне життя нашої держави.
Авторський колектив сподівається на те, що видання цього підручника сприятиме оптимізації процесу підготовки юридичних кадрів вищої кваліфікації, добору юристів до судів, правоохоронних і правозахисних органів, посилить увагу до всього правозастосовного процесу, до проблем юридичної практики, всього правового життя нашої великої країни.
Список скорочень
ВГСУ- Вищий господарський суд України
ВРУ - Верховна Рада України
ВРЮ -Вища рада юстиції України
ВСУ - Верховний Суд України
ГПУ-Генеральна прокуратура України
ДАІ - Державна автомобільна інспекція
ДПА -Державна податкова адміністрація України
ДПС - державна податкова служба
КК- Кримінальний кодекс України
КПК - Кримінально-процесуальний кодекс України
КСУ - Конституційний Суд України
МВС - Міністерство внутрішніх справ України
МЮ - Міністерство юстиції України
ОВС - органи внутрішніх справ
СБУ- Служба безпеки України
Уповноважений - уповноважений Верховної Ради України з прав людини
ЦК - Цивільний кодекс України
ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс України
bigmir)net TOP 100