Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби
Державна податкова служба (далі - ДПС) України становить єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної організації: загальнодержавного, республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, міського та районного рівнів. Кожен рівень має специфіку інформаційного забезпечення, необхідного для організації ефективної роботи в усіх напрямах відповідно до компетенції.
Важливе місце в її діяльності, як і для держави в цілому, посідає формування бюджету - грошового доходу, потрібного для забезпечення діяльності держави як цілісного інституту (реалізації економічних і соціальних програм, забезпечення безпеки й обороноздатності тощо). Чи не найголовнішим джерелом формування бюджету є податки, що їх сплачують юридичні та фізичні особи (платники податків). Податки - це обов'язкові загальнодержавні й місцеві збори у вигляді податку на додану вартість, прибуткового податку, плати за землю, акцизного збору тощо, які сплачують господарюючі суб'єкти (юридичні та фізичні особи) за ставками, встановленими законодавством. Постійне надходження до бюджетів податків та інших обов'язкових платежів є важливим чинником належного функціонування держави, запорукою успішного соціального, економічного розвитку та добробуту, розвитку місцевого самоврядування громадян. Проте не всі платники податків сумлінно виконують один з найголовніших обов'язків перед державою, вдаються до різних порушень податкового законодавства - від несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету відповідного рівня до умисного ухилення від їх сплати. Зважаючи на це, держава створює систему обліку платників податків і контролю за своєчасною та повною сплатою нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Цю функцію виконує центральний орган державної виконавчої влади - Державна податкова адміністрація України.
Основними завданнями органів ДПС є:
- здійснення контролю за виконанням податкового законодавства;
- правильне обчислення повноти й своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових надходжень, встановлених законодавством;
- внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
- прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;
- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;
- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, розслідування, а також провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Органи державної податкової служби України в своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, прийнятими в межах їхніх повноважень. Правовий статус ДПС України визначено Законом України "Про державну податкову службу в Україні".
Одним із основних напрямів компетенції органів ДПС України є правоохоронна функція, яку здійснюють підрозділи податкової міліції, що організаційно входять до відповідних структурних підрозділів податкової служби та ведуть боротьбу з податковими правопорушеннями й здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Податкова міліція - новий правоохоронний орган. Його створення було обумовлено реформуванням суспільно-економічних відносин у державі та пов'язаним з ними реформуванням податкової системи. Державна податкова служба, яку спочатку було створено тільки як систему контролю за додержанням податкового законодавства, була не спроможна ефективно вести боротьбу з протиправними, в тому числі злочинними, посяганнями на податкові відносини. Підрозділи з податкових розслідувань, що функціонували при ДПС України, враховуючи їхню обмежену компетенцію та нераціональну функціональну належність, не могли ефективно замінити процесуальне самостійний правоохоронний орган, який би виконував увесь комплекс завдань, пов'язаних із боротьбою з податковими злочинами. Тому в 1998 році в новій редакції Закону України "Про державну податкову службу в Україні" було вміщено новий розділ, присвячений організаційним принципам побудови та компетенції нового органу в складі ДПС - податкової міліції.
Основними напрямами правоохоронної діяльності податкової міліції згідно з зазначеним Законом є:
- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, насамперед у кредитно-фінансовій і банківській системах, агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах, сферах зовнішньоекономічної діяльності, виробництві й реалізації підакцизних товарів, гральному та шоу-бізнесі, виявлення контрабанди, діяльності фіктивних фірм, протиправного використання подвійних рахунків, приховування коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також їх розкриття та розслідування; провадження у справах про адміністративні правопорушення;
- розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
- запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
- забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захист їх від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків.
Отже, відповідно до чинного законодавства податкова міліція здійснює правоохоронну діяльність за такими напрямами:
1. Адміністративна діяльність податкової міліції, яку здійснюють у справах про податкові правопорушення. За наявності підстав підозрювати суб'єктів - платників податків у вчиненні адміністративного правопорушення працівники податкової міліції мають право перевіряти в громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, здійснювати адміністративне затримання, складати протоколи про адміністративні правопорушення, застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення.
2. Оперативно-розшукову діяльність підрозділу податкової міліції проводять відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" і здійснюють гласними та негласними заходами.
Оперативні працівники податкової міліції мають право:
- проводити опитування громадян, використовувати їхню добровільну допомогу;
- брати участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій і окремих осіб;
- витребувати, збирати й вивчати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їхніх доходів;
- проводити операції із захоплення озброєних злочинців, припинення тяжких злочинів;
- здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- та відеозйомки, оптичних і радіоприладів, інших технічних засобів обстеження приміщення;
- залучати громадян з їхньої згоди до співробітництва на конфіденційній основі;
- здійснювати проникнення в злочинну групу зі збереженням у таємниці достовірних даних щодо власної особи;
- мати гласних і негласних штатних працівників;
- застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених чинним законодавством для працівників правоохоронних органів;
- знімати інформацію з каналів зв'язку та застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;
- негласно проникати до житлових приміщень, здійснювати візуальне спостереження в них та інші оперативно-розшукові заходи відповідно до чинного законодавства.
3. Боротьбу з відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом, у державній податковій службі організовує відповідний департамент і здійснюють його підрозділи на місцях згідно з чинним законодавством.
Першим нормативним актом, який зобов'язав вести активну боротьбу з приховуванням неоподаткованих доходів, незаконним переміщенням за кордон неоподаткованих капіталів, відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом, став Указ Президента України від 22 червня 2000 року № 813/2000 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом", відповідно до якого в органах податкової міліції Державної податкової служби України було створено спеціальні підрозділи по боротьбі з приховуванням неоподаткованих доходів, а потім з "відмиванням" доходів, одержаних незаконним шляхом.
З метою подальшого вдосконалення роботи щодо боротьби з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом, забезпечення створення комплексної системи державного контролю за сумнівними операціями, які здійснюють суб'єкти підприємницької діяльності, активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва в сфері протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів згідно з Указом Президента України від 19 липня 2001 року № 532/2001 "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" у ДПА України було створено Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (далі Департамент), а в управліннях податкової міліції, Державних податкових адміністраціях у Автономній Республіці Крим, областях і м. Києві створено управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у м. Севастополі - відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, з оперативним підпорядкуванням Департаменту.
На підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, покладено обов'язки забезпечувати виявлення фактів приховування доходів від оподаткування або маскування їхнього незаконного походження, з'ясування достовірності джерел їхнього набуття, місцезнаходження й переміщення, розміру та використання, в тому числі для здійснення підприємницької діяльності, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій. Для цього на зазначені підрозділи покладено такі завдання:
- участь у створенні та реалізації комплексної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і контролю за сумнівними фінансово-майновими операціями;
- виявлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; проведення в установленому законодавством порядку їх пошуку, арешту та конфіскації;
- організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи, визначеної Кабінетом Міністрів України. Для реалізації вищенаведених завдань підрозділи виконують наступні функції:
1) співпрацюють із Національним банком України, Міністерством економіки України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Верховним судом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, іншими міністерствами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами й організаціями з метою:
- отримання інформації і створення на її основі єдиного банку даних про сумнівні операції;
- дослідження методів і тенденцій у процесах відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, і аналізу ефективності заходів, яких вживають для запобігання та протидії таким явищам;
2) беруть участь у створенні системи фінансового регулювання та контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) "брудних" коштів, для чого:
- збирають інформацію про значні сумнівні операції, створюють банк даних про такі операції;
- користуються в установленому порядку базами даних та інформаційними джерелами ДПА України, інших державних органів для отримання інформації, необхідної для роботи Департаменту та його структурних підрозділів;
- ведуть облік і реєстрацію отриманої інформації і, разом з відповідними підрозділами податкової служби, здійснюють заходи щодо її збереження та нерозголошення, охорони державної таємниці та відомчого режиму документів, що містять нетаємні дані обмеженого поширення;
- використовуючи накопичені масиви інформації, проводять аналітичні дослідження з метою визначення стратегії та напрямів роботи щодо виявлення юридичних або фізичних осіб і/або організованих злочинних угруповань, причетних до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також розробки схем, механізмів і технологій, які при цьому застосовують;
- проводять заходи по протидії легалізації ("відмиванню") доходів, одержаних злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів (коштів, майна, майнових прав та інших матеріальних цінностей), для чого:
- здійснюють відповідно до чинного законодавства та встановленого ДПА України порядку перевірки (розслідування) фінансово-майнових операцій з метою виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, їхнього справжнього характеру та джерел набуття, місця знаходження, переміщення (в т. ч. з проведенням міжнародних трансакцій) і використання;
- встановлюють схеми та механізми маскування незаконного походження доходів, їхнього місцезнаходження, справжній характер і джерела набуття;
- інформують органи прокуратури та інші правоохоронні органи про виявлені в процесі діяльності факти правопорушень, віднесених до їхньої компетенції;
- здійснюють оперативно-розшукові заходи щодо виявлення фактів "відмивання" доходів, у т. ч. за запитами іноземних держав;
- співпрацюють із слідчими підрозділами податкової міліції, прокуратури, іншими правоохоронними органами з питань розслідування кримінальних справ, пов'язаних із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;
- розробляють, узгоджують і супроводжують у органах виконавчої та законодавчої влади України проекти законодавчих актів, які відповідають меті боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
5 квітня 2001 року Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний кодекс України, який увів кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 209). Зі вступом у дію з 1 вересня 2001 року ст. 209 КК України розпочався новий етап боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Наступним етапом боротьби з відмиванням "брудних" коштів було прийняття Верховною Радою України Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року № 249-ІУ, який вступив у дію з червня 2003 року.
Таким чином, на законодавчому рівні було усунено перешкоди, що заважали боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Але для покращення роботи щодо викриття та попередження легалізації "брудних" коштів необхідно не тільки законодавче врегулювання цього питання, а також і модернізація функцій і структури спеціальних підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Разом з тим, з моменту свого створення Державна податкова адміністрація України забезпечує стале надходження податків до бюджету, працює над удосконаленням виконавчого управління, докладає зусиль для розвитку операційної діяльності, боротьби зі злочинністю в сфері оподаткування. Це дозволяє зміцнювати її становище як відомства, відповідального за надходження коштів до бюджету. Водночас наявна податкова система виявилася неадекватною до умов перехідної економіки, оскільки неповною мірою забезпечує розвиток економічних реформ, добровільну сплату податків. У результаті це зумовило певну напруженість у відносинах між податковою службою та суспільством.
Враховуючи зазначене, керівництво ДПА України прийняло рішення про розгортання довгострокової Програми модернізації державної податкової служби, в тому числі підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою ефективнішої роботи щодо викриття та попередження легалізації "брудних" коштів, її має бути завершено до 2012 року.
Аналіз діяльності податкової міліції щодо виявлення фактів приховування доходів від оподаткування або маскування їх незаконного походження, виявлення справжнього характеру й джерел набуття, місцезнаходження та переміщення, розміру, використання, в тому числі для здійснення підприємницької діяльності, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій, показав, що основну роботу в цьому напрямі здійснюють на районному рівні. Разом з тим, підрозділи по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, створено на стратегічному та тактичному рівнях. Тому, для ефективнішого проведення роботи щодо протидії відмиванню "брудних" коштів, потрібно створити відповідні підрозділи в міжрайонних податкових інспекціях.
Вищезазначені пропозиції враховано в майбутній структурі Державної податкової служби України, що зумовить повнішу та якіснішу роботу щодо викриття та попередження легалізації "брудних" коштів у регіонах.
Крім того, Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з управлінням модернізації податкової міліції Департаменту розвитку та модернізації ДПС визначають методику та розробляють методичні рекомендації щодо проведення діяльності по викриттю та попередженню відмивання "брудних" коштів.
Водночас Науково-дослідний центр Академії державної податкової служби проводить дослідження криміногенної ситуації в окремих галузях господарювання та надає рекомендації щодо шляхів і схем викриття легалізації "брудних" коштів.
З вищенаведеного видно, що модернізація діяльності та функцій підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і постійне вивчення шляхів і методів легалізації "брудних" коштів впливає на повноту та якість викриття злочинів, пов'язаних із відмиванням "брудних" коштів.
4. Досудове слідство співробітники слідчих підрозділів податкової міліції проводять згідно з кримінальним і кримінально-процесуальним законодавством України.
У зв'язку з прийняттям у 2001 році нового Кримінального кодексу України та внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу України в справах про злочини, передбачені статтями 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), 207 (Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), 208 (Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків), 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), частинами 2, 3, 4 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), статтями 216 (Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок), 218 (Фіктивне банкрутство) Кримінального кодексу України, досудове слідство проводять слідчі податкової міліції.
Якщо під час розслідування цих злочинів буде встановлено злочини, передбачені статтями 191, 192, 200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 219, 220, 221, 255, 358, 364, 366 та 367 КК, вчинені особою, щодо якої ведуть слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведуть слідство, їх розслідують слідчі податкової міліції.
У разі викриття злочину, який віднесено до компетенції слідчих податкової міліції, вони порушують кримінальну справу та розслідують її у повному обсязі, застосовуючи передбачені законодавством заходи для всебічного, повного й об'єктивного дослідження всіх обставин справи.
Слідче управління податкової міліції забезпечує організаційно-методичне керівництво діяльністю слідчих підрозділів органів ДПС. Воно здійснює процесуальний контроль за провадженням попереднього слідства та надає практичну допомогу в розслідуванні найскладніших злочинів. Слідче управління та регіональні слідчі відділи або відділення становлять єдиний централізований слідчий апарат податкової міліції з виключно процесуальною підлеглістю та підзвітністю нижчих органів вищим.
5. Боротьбу із з корупцією в органах ДПС проводять спеціально створені підрозділи податкової міліції, які, відповідно, підпорядковуються Управлінню по боротьбі з корупцією та безпеки в органах ДПС. Законодавчою базою діяльності цих підрозділів є Закон України "Про боротьбу з корупцією". Згідно з цим уповноважені підрозділи здійснюють оперативні та слідчі дії для запобігання й викриття корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією в системі органів ДПС.
6. Забезпечення безпеки працівників органів державної податкової служби та захист їх від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням ними посадових обов'язків, здійснюють спеціально вповноважені підрозділи податкової міліції. Створення зазначених підрозділів обумовлено специфікою діяльності працівників Податкової служби, які під час виконання посадових обов'язків часто стикаються з образами, погрозами щодо себе та близьких осіб, нанесенням ушкоджень, вбивством чи знищенням належного їм майна, залякуванням, психічним тиском, хуліганськими або провокуючими діями з боку осіб, які мають сплачувати податки.
Охорона особистої та громадської безпеки. Крім того, згідно з Законом України "Про державну податкову службу в Україні" на співробітників податкової міліції покладено обов'язок незалежно від посади, яку вони обіймають, місцеперебування й часу в разі звернення до них громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози вжити заходів щодо запобігання правопорушенню та його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, що її потребують, встановлення й затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомлення про це в найближчий орган внутрішніх справ.
Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань має право:
- приймати й реєструвати заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини й правопорушення, віднесені до її компетенції, у встановленому порядку перевіряти їх і приймати щодо них передбачені законом рішення;
- здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, вживати заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;
- виявляти причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживати заходів щодо їх усунення;
- збирати, аналізувати й узагальнювати інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозувати тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних із оподаткуванням.
Посадова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих законодавством, самостійно приймає рішення й несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну або іншу, передбачену законодавством, відповідальність. Посадова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень і в межах закону, не несе відповідальності за заподіяні збитки. Такі збитки компенсують за рахунок держави.
bigmir)net TOP 100