Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 4. Повноваження Служби безпеки України
СБУ відповідно до своїх основних завдань зобов'язана:
- здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, розв'язання проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних із національною безпекою України;
- здійснювати розвідувальну діяльність відповідно до закону;
- здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;
- виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції СБУ; проводити дізнання та слідство в цих справах; розшукувати осіб, які переховуються в зв'язку з вчиненням зазначених злочинів;
- здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, виявлення, припинення й розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти України;
- забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу й територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб і їхніх об'єднань;
- здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей господарства;
- брати участь у розробці та здійсненні заходів щодо захисту державних таємниць України, сприяти в порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям і підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України;
- здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпеки;
- у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в разі надходження від них, членів їхніх сімей і близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їхньому життю, здоров'ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб;
- сприяти Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону України;
- сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їхнього оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;
- подавати наявними силами та засобами, в тому числі й технічними, допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю;
- брати участь у розробці заходів і розв'язанні питань щодо в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців і осіб без громадянства, прикордонного режиму й митних правил;
- забезпечувати засекреченим і шифрованим зв'язком державні органи України й посадових осіб відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України;
- проводити наукові дослідження та дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їхні результати в практику діяльності СБУ;
- виконувати за дорученням Верховної Ради України або Президента України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави;
- брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.
СБУ, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов'язків надано право:
- вимагати від громадян і посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень СБУ, перевіряти в зв'язку з цим документи, які посвідчують їхню особу, а також проводити огляд осіб, їхніх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;
- подавати органам державного управління обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки України, в тому числі про припинення роботи, пов'язаної з державними таємницями, яку виконують з порушенням установлених правил;
- одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу СБУ від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян і їхніх об'єднань дані й відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватися з цією метою службовою документацією та звітністю. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюють у порядку й обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";
- заходити в порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ, організацій і командуванням військових частин, на їхню територію та до службових приміщень;
- використовувати з наступним відшкодуванням витрат і збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування й затримання осіб, яких підозрюють у їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;
- виключно під час безпосереднього припинення злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції СБУ, переслідування осіб, яких підозрюють у їх вчиненні, заходити в житлові, службові, виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки й оглядати їх з наступним повідомленням прокурору протягом 24 годин;
- проводити гласні і негласні оперативні заходи в порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність";
- здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючися при цьому умов добровільності й конфіденційності цих відносин;
- користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та іншими приміщеннями громадян;
- направляти військовослужбовців СБУ для роботи на штатних посадах у інші установи, підприємства й організації на час виконання конкретних завдань у інтересах розвідки, контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку, визначеному колегією СБУ, допускають направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства й організації за ініціативою їхніх керівників;
- у інтересах розвідки, контррозвідки й оперативно-розшукової діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік у обсязі й порядку, визначеними завданнями, покладеними на СБУ цим Законом;
- морально й матеріально заохочувати співробітників СБУ та інших осіб за заслуги щодо забезпечення державної безпеки; представляти їх у встановленому порядку до державних нагород;
- позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалежно від наявності місць і поселятися в готелях за пред'явлення посвідчення про відрядження;
- безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів, а також попутним транспортом;
- видавати за наявності небезпеки для життя й здоров'я особам, узятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.
У разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності СБУ та її органи також мають право:
- одержувати в установленому законом порядку на письмову вимогу керівника органу або оперативного підрозділу СБУ від митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форми власності) інформацію й документи про операції, стан рахунків і руху коштів на них за конкретний проміжок часу (з розшифруванням сум, дати призначення та контрагента платежу), вклади, внутрішньо- та зовнішньоекономічні угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюють у порядку й обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Документи та інформацію має бути подано негайно, а якщо це неможливо - не пізніше як протягом 10 діб;
- залучати в установленому законодавством порядку до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових органів;
- одержувати в установленому законодавством порядку за письмовими запитами керівника органу або оперативного підрозділу СБУ інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування України;
- подавати за матеріалами оперативно-розшукової діяльності до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України;
- входити за письмовим розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу СБУ за службовими посвідченнями на територію, в приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ (крім іноземних дипломатичних представництв) незалежно від форми власності, на пункти пропуску через державний кордон і митниць, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю;
- за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора по нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, а в невідкладних випадках - з наступним повідомленням прокурору протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути використані в розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності фізичних і юридичних осіб, вилучати предмети й документи зі складанням відповідного акта.
Копії акта вручають громадянину чи представнику підприємства, установи, організації.
Органи й підрозділи СБУ, які здійснюють боротьбу з тероризмом, мають повноваження органу дізнання.
Військовослужбовці СБУ мають право зберігати, носити, використовувати й застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію", військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства.
bigmir)net TOP 100