Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
Етнічна історія України. Макарчук С. А.

Список використаної літератури до розділу 2

1. Антонович В. В. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. — К., 1995.

2. Белинский В. Г. История Малороссии // В. Г. Белинский. Полн. собр. соч: В 13 т. — Москва; Ленинград, 1956. — Т. 5.

3. Борисенко Валентина. Нариси з історії української етнології 1920—1930-х років. — К., 2002.

4. Гнатюк Володимир. Національне відродження австро-угорських українців (1772—1880 pp.). — Відень, 1916.

5. Грінченко Б., Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. — К., 1994.

6. Грушевський Михайло. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — К., 1991. — Т. 1. До початку XI віка.

7. Грушевський М. Етнографічні категорії й культурно-археологічні типи в сучасних студіях Східної Європи (Отд. оттиск из сб. "Статьи по славяноведению"). — С. Пб., 1904. — Ч. 1.

8. Грушевський М. Спірні питання староруської етнографії (Отд. оттиск из сб. "Статьи по славяноведению"). — С. Пб., 1904. — Ч. 1.

9. Гумилев Л. Н. Характер восточнославянского этногенеза в XII—XIII вв. // Этногенез белорусов: Тез. докл. на конф. по проблеме этногенеза белорусов, 3—6 дек. 1973 г. — Мн., 1973.

10. Донцов Дмитро. Націоналізм. — Л., 1926.

11. Донцов Дмитро. Культура примітивізму (Головні підстави російської культури). — Черкаси, 1918.

12. Донцов Дмитро. Маса і провід. — Тернопіль, 1930.

13. Дмитро Донцов. Патріотизм. — Л., 1936.

14. Дмитро Донцов. Між молотом та ковадлом. — Л., 1938.

15. Донцов Дмитро. Що таке інтернаціоналізм? — Л., 1927.

16. Ефименко А. Я. История украинского народа. — К., 1990.

17. Історичний розвій імени українсько-руського народу. — Л., 1909 (Передрук з газети "Руслан". — 1909. — С. 37—43).

18. История Русовъ или Малой Росіи. Сочиненіе Георгія Конискаго. — М., 1846. (Репринт. відтворення видання 1846 p. — К., 1991).

19. Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1990. — Т. 1.

20. Костомаров М. Дві руські народності / Пер. О. Кониського. Переднє слово Д. Дорошенка. — Київ; Ляйпціг, б. р.

21. Костомаров Н. Собрание сочинений: У 21 т. — С. Пб., 1903.

22. Куций Іван. Українська науково-історична думка Галичини (1830—1894 pp.): Рецепція національної історії. — Тернопіль, 2006.

23. Левицький Володимир. Українська державна путь: У 2 ч. — Л., 1933. — Ч. І. Думки про методи і практику державного будівництва.

24. Левицький Кость. Історія політичної думки галицьких українців. 1848—1914. — Л., 1926.

25. Лизанчук Василь. Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні: У 2 ч. — Л., 1993. — Ч. 1.

26. Липа Юрій. Призначення України. — Л., 1992 (Вперше вийшла друком у Львові 1938 p.).

27. Липинський В'ячеслав. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. — б. м., 1926.

28. Літопис руський / За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — К., 1989.

29. Макарчук Степан. Писемні джерела з історії України. — Л., 1999.

30. Максимович М. О. Киевъ явился градомъ великимъ...: Вибрані українознавчі твори. — К., 1994.

31. Сафонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. — К., 1992.

32. Назарук Осип. Націоналізм Донцова й інші мишугізми. — Л., 1934.

33. Томашевський С. Про ідеї, героїв і політику. — Л., 1929.

34. Томашевський С. Десять літ українського питання в Польші. — Л., 1929.

35. Українська література XVII ст. — К., 1989.

36. Українська історіографія XIX — початку XX століть: Основні напрями і концепції. — Л., 2002.

37. Українська народність: Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. — К., 1990.

38. Украинский народъ въ его прошломъ и настоящемъ: В 2 т. — С. Пб., 1916. — Т. 2.

39. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1976—1986.

40. Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. — Вид. 2-ге. — К., 2005.

bigmir)net TOP 100