Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнографія України

Навчальний посібник

Львів
"Світ"
2004

На главную
Етнографія України. Макарчук С. А.

Література з курсу "Етнографія України"

Алексеев В. П. Историческая антропология. — М., 1979.

Алексеева Т. И., Давыдова Г. М. Антропологический облик русского народа // Русские. — М., 1997.

Андріївський В. Звичаї і обряди українського народу. — Краків, 1941.

Артюх Л. Народне харчування, їжа, кухонне начиння // Українці: Історико-етнограф. монографія: У 2 кн. — Опішне, 1999. — Кн. 2.

Артюх Л. Українська кухня // Українська минувшина: Ілюстрований етнограф. довідник. — 2-е вид. — К., 1994.

Артюх Л. Ф. Їжа та харчування в Київській Русі // Етнографія Києва і Київщини: традиції й сучасність. — К., 1986.

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія: Історико-етнограф. дослідження. — К., 1977.

Багалій Д. І. Історія Слобідської України. — Харків, 1990.

Баран В. Д. Давні слов'яни. — К., 1998.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія. — К., 1980.

Бичко З. М. Наддніпрянський (опільський) діалект і його відношення до інших говорів південно-західного наріччя української мови. Текст лекцій. — Львів, 1992.

Білан М. М., Стельмащук Г. Г. Український стрій. — Львів, 2000.

Бойківщина: Іст.-етнограф. дослідження / За ред. Ю. Г. Гошка. — К., 1983.

Болтарович З. Є. Україна в дослідженнях польських етнографів. — К., 1976.

Бондарчик В. К. Актульны рысы і рэгіянальныя асаблівасці матэрыяльнай і духоунай культуры насельніцтва беларуска-украінскага Палесся. — Мн., 1988.

Боньковська С. М. Ковальство на Україні (ХІХ — початок XX ст.) — К., 1991.

Борейко В. Е., Грищенко В. Н. Экологические традиции, поверья, религиозные воззрения славянских и других народов. — 2-е изд., перераб. и доп. — К., 1999.

Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. — К., 1988.

Борисенко В. К. Традиції і життєдіяльність етносу. На матеріалах святково-обрядової культури українців. — К., 2000.

Борисенко В. Повсякденна їжа та ритуальні страви // Холмщина і Підляшшя: Історико-етнограф. дослідження. — К., 1997.

Борисенко Валентина. Нариси з історії української етнології 1920 —1930 років. — К., 2002.

Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. — К., 1989.

Брук С. И., Кабузан В. М. Численность и расселение украинского этноса в XVIII — начале XX в. // Сов. этнография. — 1981. — № 5.

Бугай М. Ф. Депортації населення з України (30—50-ті роки) // Укр. іст. журн. — 1990. — № 10; № 11.

Будзан А. Ф. Різьба по дереву в західних областях України. — К., 1960.

Бураковская Н. И., Титов В. С., Шляхтовский А. С. Пути сообщения и средства передвижения // Полесье. Материальная культура. — К., 1988.

Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. — К., 1992.

Високий Замок. — 2003, 5 лип.

Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди України // Хв. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. — К., 1995.

Вовк Хведір. Антропологічні особливості українського народу // Хведір Вовк. Студії з української етнографії та антропології. — К., 1998.

Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры (По материалам родильной обрядности украинцев). — К., 1981.

Гладкий М. Організація та форми випасу худоби // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів, 1999. — Вип. 2: Овруччина. 1995.

Гладкий М. Традиційне скотарство Київського Полісся // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів, 1997. — Вип. 1: Київське Полісся. 1994.

Глуховцева К. Лінгвістичний атлас лексики народного побуту українських східнослобожанських говірок. — Луганськ, 2003.

Глушко М. Без вола подвір'я голе // Берегиня. — 1992. — № 1.

Глушко М. Бовкун як етнокультурний феномен українців // Вісн. Львів. ун-ту. — Львів, 1999. — Вип. 34. — Серія історична.

Глушко М. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). — Львів, 2003.

Глушко М. Зимовий виїзний транспорт українського селянства // Народознавчі зошити. — 1997. — № 5.

Глушко М. Походження традиційного парного ярма в українців (нова концепція) // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. — Львів, 2001. — Т. 242.

Глушко М. Релікти водного транспорту поліщуків Київщини // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. — Львів, 1995. — Т. 230.

Глушко М. Рибальські снасті та способи їх застосування // Полісся України: Матеріали історико-етнограф. дослідження. — Львів, 1999. — Вип. 2: Овруччина. 1995.

Глушко М. Системи запрягу коня у транспортні засоби українського селянства XVI—XX ст.: Проблеми походження // Народознавчі Зошити. — 1998.

Глушко М. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини ХІХ — поч. XX ст. — К., 1993.

Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат. — К., 1979.

Горинь Г. Шкіряні промисли західних областей України (друга половина ХІХ — початок XX ст.). — К., 1986.

Горленко В. Сільсьгосподарські знаряддя та способи праці // Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. — Опішне, 1999. — Кн. 1.

Горленко В. Тваринництво й пастівництво // Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. — Опішне, 1999. — Кн. 1.

Горленко В. Ф. Етнографічне районування // Географічна енциклопедія України. — К., 1989. — Т. 1.

Горленко В. Ф. Нариси з історії української етнографії. — К., 1984.

Горленко В. Ф. Становление украинской этнографии конца XVIII — первой половины XIX ст. — К., 1988.

Горленко В. Ф., Бойко І. Д., Куницький О. С. Народна землеробська техніка українців (Історико-етнографічна монографія). — К., 1971.

Горленко Володимир. До проблеми вивчення етнографічної групи українців "литвини" // Полісся: мова, культура, історія. Матеріали міжнародн. конф. — К., 1996.

Гошко Ю. Г. Звичаєве право населення Карпат та Прикарпаття у XIV—XIX ст. — К., 1996.

Гошко Ю. Г. Населення Українських Карпат XV—XVIII ст. Заселення. Міграції. Побут. — К., 1976.

Гошко Ю. Г. Промисли й торгівля в Українських Карпатах XV—XIX ст. — К., 1991.

Гошко Ю. Г., Кіщук Т. П., Могитич І. Р., Федина П. М. Народна архітектура Українських Карпат XV—XX ст. — К., 1987.

Гринблат М. Я. Белорусы. Очерк происхождения в этнической истории. — Мн., 1968.

Грушевсъкий Марко. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. — К., 1995.

Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т. — К., 1993. — Т. 1; 1994. — Т. 4.

Грушевський Михайло. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — К., 1991. —Т. I. До початку XI віка.

Гузій Р. Б. Похоронні звичаї та обряди українців Карпат (ХІХ—ХХ ст.) // Автореф. канд. дис. — Львів, 2002.

Гуслистый К. Г., Горленко В. Ф. О периодизации истории украинской этнографии // Сов. этнография. — 1961. — № 1.

Гуцульщина: Іст.-етнограф. дослідження / За ред. Ю. Г. Гошка. — К., 1987.

Данилова Е. И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. — К., 1971.

Данилюк А. Б. Українська хата. — К., 1991.

Дашкевич Я. Основні етапи етнічної історії // Родовід. — 1991. — № 1.

Дашкевич Я. Україна: національні меншини // Державність. — 1990. — № 3.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? — Мюнхен, 1968.

Діалектологічні студії. 2: Мова і культура / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. — Львів, 2003.

Драгоманов М. П. Література російська, великоруська, українська і галицька // М. П. Драгоманов. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т. 1.

Дяченко В. Д. Антропологічна характеристика // Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження. — К., 1983.

Дяченко В. Д. Антропологічна характеристика // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. — К., 1987.

Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. — К., 1965.

Дяченко В. Д., Сегеда С. П. Антропологічна характеристика населення // Поділля. — К., 1994.

Етнічні процеси у середньовічному слов'янському світі. Матеріали "круглого столу" // Укр. іст. журн. — 2001. — № 3.

Етнографія Києва і Київщини: Традиції і сучасність. — К., 1986.

Ефименко П. Обычное право украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем: У 2 т. — Пг. 1916. — Т. 2.

Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови. — К., 1966.

Життя етносу: Соціально-культурні нариси. — К., 1997.

Жолтовський П. Художній метал. Історичний нарис. — К., 1972.

Жук А. Сучасні українські художні тканини. — К., 1985.

Заглада Н. Із звіту етнографічної експедиції 1934 року / Упоряд., приміт., післямова М. Глушка // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. —Львів, 2001. —Т. 242.

Залізняк Л. Від склавінів до української нації. — К., 1997.

Запаско Я. Українське народне килимарство. — К., 1973.

Зарубіжні українці: Довідник. — К., 1991.

Заставний Ф. Д. Географія України: У двох книгах. — Львів, 1994.

Заставний Ф. Д. Населення України. — Львів, 1993.

Заставний Ф. Д. Українська діаспора: Розселення українців у зарубіжних країнах. — Львів, 1991.

Захарчук-Чугай Р. Українська народна вишивка // Мистецтвознавство. — Львів, 1999.

Здоровега Н. І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. — К., 1974.

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. — М., 1991.

Зеленчук В. С. Розселення та чисельність українського населення Молдавії // Народна творчість та етнографія. — 1978. — № 4.

Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні. — К., 1973.

Ісаєвич Ярослав. Джерела про західні межі української етнічної території в період феодалізму // Ярослав Ісаєвич. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. — Львів, 1996.

Ісаєвич Ярослав. До питання про західний кордон Київської Русі // Ярослав Ісаєвич. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура.

Ісаєвич Ярослав. Проблема походження українського народу: історіографічний і політичний аспект // Ярослав Ісаєвич. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. — Львів, 1996.

Історичний розвій імени українсько-російського народу. — Львів, 1909.

Історія української культури: В 5 т. — К., 2001. — Т. 2. Українська культура ХIII — першої половини XVII століття.

Качараба С., Рожик М. Українська еміграція: еміграційний рух зі Східної Галичини та Північної Буковини у 1890—1914 pp. — Львів, 1995.

Качараба Степан. Еміграція з Західної України (1919—1939). — Львів, 2003.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. — К., 1994. — Кн. 1—2.

Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. — Львів, 2002.

Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці". — К., 1990.

Кісь Р. Російська месіанська ідея: старе вино в старих міхах // Сучасність. — 1993. — № 2.

Кобилюх Василь. Назва України-Руси до і після М. Грушевського // Михайло Грушевський і Західна Україна: Доповіді і повідомлення наук. конф. / (м. Львів, 26—28 жовт. 1994 p.). — Львів, 1995.

Кожолянко Г. Народознавство Буковини. Народна їжа українців: Навч. посібн. — Чернівці, 2000.

Кожолянко Георгій. Етнографія Буковини. У 2 т. — Чернівці, 1999. — Т. 1.

Козакевич М. З. Типи поселень на Українському Поліссі // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. — К., 1959. — Вип. 4.

Колесса Ф. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядності // Зап. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. — Т. 242. — Львів, 2001. — Т. 242. Праці секції етнографії і фольклористики.

Колесса Ф. Українська усна словесність. — Львів, 1938.

Кордуба Мирон. Територія і населення України. — Львів, 1917.

Косміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ—ХХ ст.: Історико-етнограф. дослідження. — К., 1980.

Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу. — К., 1966.

Краснов Ю. А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. — М., 1987.

Крвавич Д. П., Стельмащук Г. Г. Український народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського. — К., 1988.

Крип'якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. — К., 1984.

Крищук М. Українська міфологія. — Тернопіль, 1994.

Круц С. І. Антропологічний склад населення // Давня історія України. — К., 1997. —Т.1.

Кувеньова О. Ф. Громадський побут українського селянства. — К., 1966.

Культура і побут населення України / За ред. В. І. Наулка. — Вид. 2-ге. — К., 1993.

Курочкін О. Новорічні свята українців. — К., 1980.

Кушнір В. Г. Народознавство Одещини. — Одеса, 1998.

Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібн. для студентів вищих навчальних закладів. —Львів, 2000.

Лемківщина: Іст.-етнограф. дослідження: У 2 т. / За ред. С. П. Павлюка. — Львів, 2000. — Т. 1. — 2002. — Т. 2.

Леонюк В. Словник Берестейщини. — Львів, 1996.

Липа Юрій. Призначення України. — Львів, 1992.

Литвиненко М. А. Джерела історії України XVIII ст. — Харків, 1970.

Лозко Г. С. Українське народознавство. — К., 1995.

Макарчук С. А. Рабочая семья на Украинском Прикарпатье // Этнографическое изучение быта рабочих. — М., 1968.

Макарчук С. А. Русини // Довідник з історії України. — К., 2001.

Макарчук С. А. Україна і українці: поява, поширення і утвердження назв // Другий міжнародний конгрес україністів, 26—28 серп. 1993: Доповіді і повідомлення. Історіографія. Українознавство. Етнологія. Культура. — Львів, 1994.

Макарчук С. А. Український етнос. Виникнення та історичний розвиток. — К., 1992.

Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма. — Львов, 1983.

Макарчук Степан. Втрати населення Галичини в роки Другої світової війни // Вісн. Львів. ун-ту. — Львів, 2000. — Вип. 35—36. — Серія історична.

Макарчук Степан. Історико-політичне та етнографічне районування України: питання співвіднесеності // Народознавчі зошити. — 2001. — 3 шт. 3(99).

Макарчук Степан. Історико-політичне та етнографічне районування України: питання співвідносності // Народознавчі Зошити. — 2001. — № 3.

Макарчук Степан. Лінгвістичні джерела // Степан Макарчук. Історичні неписемні джерела. — Львів, 2002.

Макарчук Степан. Нищення населення на Волині в часи війни (1941—1945) // Вісн. Львів. ун-ту. — 1999. — Вип. 34. — Серія історична.

Макарчук Степан. Переселення поляків із західних областей в Польщу у 1944—1946 pp. // Укр. істор. журн. — 2003. — № 3.

Максимович М. Дні та місяці українського селянина. — К., 2002.

Максудов С. Демографічні втрати населення України від голоду 1933 року // Укр. іст. журн. — 1991. — № 2.

Мала енциклопедія етнодержавства. К., 1996.

Мальчевський Олег. Полонізація української шляхти // Україна в минулому. — Київ; Львів, 1992. — Вип. І.

Мандибура М. Д. Пастуша громада. Розподіл та оплата праці // М. Д. Мандибура. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини XIX — 30-х років XX ст. — К., 1978.

Мандибура М. Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини XIX — 30-х років XX ст.: Історико-етнографічний нарис. — К., 1978.

Марченко М. І. Історія української культури з найдавніших часів до середини XVII ст. — К., 1961.

Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах ХIХ — начала XX в. — М., 1984.

Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в ХIХ — начале XX вв. Украшения // Восточнославянский этнографический сборник. — М., 1956. — Т. 31.

Матвєєва Н., Голобородько А. Святі і свята України: Календар церковних свят і народних традицій: Словник-довідник. — К., 1995.

Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. — К., 1990.

Матейко К. І. Народна кераміка західних областей УРСР. — К., 1959.

Матейко К. І. Український народний одяг. — К., 1977.

Матейко К. Український народний одяг: Етнографічний словник. — К., 1996. — 196 с.

Мельник Л. Г. Міста України 1840 року // Укр. іст. журн. — 1989. — № 12.

Моздир М. Один із давніх видів поліського рибальства "на посвєт" // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. — Львів, 1995. — Т. 230.

Назви одягу та взуття Правобережного Полісся (Під ред. проф. Н. В.Никончука). — Житомир, 1995.

Народні художні промисли УРСР: Довідник. — К., 1986.

Народы и религии мира. Энциклопедия. — М., 1998.

Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине: (Ист.-этнограф. очерк). — К., 1975.

Наулко В. І. Етнічний склад населення України: Статистико-картограф. дослідження. — К., 1965.

Наулко В. І. Етнічний склад населення Української РСР. — К., 1965.

Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. — К., 1987. — 247 с.

Никорак О. І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. — К., 1988.

Никорак О. Традиційне ткацтво в звичаях і обрядах українців // Вісн. Львів. ун-ту ім. І.Франка. Серія історична. — Вип. 38.

Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма. — К., 1996. — 176 с.

Носов Ан. Матеріали до антропології України. Українці Поділля // Етнографічний вісник. — К., 1927. — Кн. 5.

Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья. — Мн., 1987.

Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. — К., 1992.

Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект. — К., 1991.

Пахаджание беларусау: дыскусія працягваецца // Перабудова і міжнацыянальные адносіны. — Мн., 1989.

Пеняк С. І. Ранньослов'янське і давньоруське населення Закарпаття VI—XIII ст. — К., 1980.

Перковський А. Я., Пирожков С. З. Демографічні втрати Української РСР у 40-х pp. // Укр. іст. журн. — 1990. — № 2.

Петрякова Ф. Українське гутне скло. — К., 1975.

Пономарев А. П. Межнациональные браки в УССР и процессы интернационализации. — К., 1983.

Пономарев А. П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на Украине, Этносоциальные проблемы. — К., 1989.

Пошивайло О. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. — К., 1993.

Природний рух населення на Україні в 1936—1990 pp. — К., 1991.

Приходько М. П. Сухопутний транспорт на Україні // Народна творчість та етнографія. — 1975. — № 5.

Приходько Н. П. Некоторые вопросы истории жилища на Украине // Древнее жилище народов Восточной Европы. — М., 1975.

Пыпин А. Н. История русской этнографии: — СПб., 1892. Т. 3.

Романцов В. Український етнос на одвічних землях та за їхніми межами (XVIII—XX століття). — К., 1998.

Рудницька Т. М. Національні групи і мовні процеси в Україні // Філософська і соціальна думка. — 1991. — № 5.

Русов М. А. Поселения и постройки крестьян Полтавской губернии // Сборник Харьковского историко-филологического общества. — Харьков, 1902. — Т. 13. — Ч. 10.

Русов М. Типи сільських селищ в полудневій частині Галичини. — К., 1915.

Русские: этносоциальные очерки. М., 1992.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХII—ХIII ст. — М., 1982.

Рябчук В. П. Календар природи. — Львів, 1995.

Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество Украины. — К., 1989.

Самойлович В. П. Українське народне житло. — К., 1972.

Сапеляк О. Українські місіонери в Аргентині // Народознавчі зошити. — 2003. — № 1—2.

Сегеда С. Антропологія. — К., 2001.

Сегеда С. П. Антропологічні особливості населення Лемківщини // Лемківщина у 2-х томах. — Львів, 1999. — Т. 1. Матеріальна культура.

Сегеда Сергій. Антропологічний склад українського народу. Етногенетичний аспект. — К., 2001.

Сегеда Сергій. Антропологічні дослідження в північно-східній частині Житомирщини // Полісся України. Матеріали історико-етнограф. дослідження. — Львів, 1999. — Вип. 2.

Сегеда Сергій. Антропологічні дослідження населення Малинщини // Полісся України. Матеріали історико-етнограф. дослідження. — Львів, 2003. — Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетерова. 1996.

Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. — М., 1979.

Сидорович С. Художня тканина західних областей УРСР. — К.: Наукова думка,1979.

Симоненко І. Ф. Поселення, садиба та житло на Закарпатті // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — К., 1956. — Вип. 2.

Сілецький Р. Б. Сільське поселення та садиба в Українських Карпатах XIX — початку XX ст. — К., 1994.

Сімгномів І. До характеристики політичних поглядів росіян в Україні // Студії політ. центру "Генеза" (Львів). — 1993. — № 1.

Скляренко Віталій. Звідки походить назва Україна // Україна. — 1991. — № 1.

Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. — К., 1989.

Скуратівський В. Кухоль меду. — Львів, 2000.

Скуратівський В. Т. Дідух: свята українського народу. — К., 1996.

Скуратівський В. Т. На крилосах храму. Екологічні уявлення українського народу. — К., 1998.

Смолій В. А., Гуржій О. І. Як і коли почала формуватися Українська нація. — К., 1991.

Станкевич М. Українське художнє дерево XVI—XX ст. — Львів, 2002.

Стельмах Г. Ю. Етнографічне районування України кінця ХІХ — початку XX ст. // Українська етнографія. Наук. записки. — К., 1958. — Т. 4.

Стельмах Г. Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. — К., 1964.

Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців. — К., 1993.

Стогній С. Г. Українсько-російські відносини: спроба перспективної моделі // Філософська і соціальна думка. — 1993. — № 11.

Сумцов М. Ф. Слобожанщина: іст.-етнограф. розвідка. — Харків, 1918.

Сумцов Н. Современная малорусская этнография. — К., 1893. — Вип. 1,1897. — Вип. 2.

Терлюк Іван. Росіяни західних областей України (1944—1996 pp.). Етносоціальне дослідження. — Львів, 1997.

Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини XIX — першої половини XX ст.: Історико-етнолог. дослідження. — Ужгород, 1994.

Тиводар Михайло. Короткий нарис історії Закарпаття // Закарпаття: народознавчі зошити. — Ужгород, 1995.

Толопко Л. Трудові українці США. — Нью-Йорк, 1984. — Кн. 1.

Толочко. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. — К., 1987.

Торжество історичної справедливості. — Львів, 1968.

Україна: етносоціальна палітра суспільного розвитку. Словник-довідник. — К., 1997.

Українська діаспора. — К., 1992. — Вип. 1.

Українська керамологія. — Опішня, 2001.

Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. — К., 1990.

Українське народне мистецтво. Вбрання / За ред. К. Г. Гуслистого. — К., 1961.

Українське Придунав'я. — Одеса, 1997. — Вип. 2.

Українці: Історико-етнограф. монографія: У 2 кн. — Опішня, 1999. — Кн. 1.

Уткин Анатолий. Будущее Запада // Свободная мысль — XXI. — 2003. — № 2.

Федорчук О. Українські прикраси з бісеру (техніки виконання). — Львів, 1999.

Франко О. Федір Вовк — вчений і громадський діяч. — К., 2000.

Холмщина і Підляшшя: Іст.-етнограф. дослідження / За ред. В. Борисенко. — К., 1997.

Художні промисли України. — Львів, 1993.

Цимбалістий Б. Родина і душа народу // Українська душа: Зб. ст. — К., 1992.

Чеховський І. Демонологічні вірування і народний календар українців Карпатського регіону. — Чернівці, 2001.

Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье. История и судьба традиций бытовой культуры (ХІХ—ХХ в.). — М., 1988.

Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье. История и судьбы традиционно-бытовой культуры. — М., 1988.

Чирко З. Б. Національні меншини в Україні в 20—30-ті pp. // Укр. іст. журн. — 1990.— № 1.

Чмелик Р. Мала українська селянська сім'я другої половини XIX — початку XX ст.— Львів, 1999.

Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні: Словник народної термінології. — К., 1997.

Шелухін Сергій. Звідки походить Русь? // Літ. Україна. — 1990. — 7 черв.

Шлепаков A. M. Українська трудова еміграція в США і Канаді. — К., 1960.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. — К., 1997.

bigmir)net TOP 100