Реклама на сайте Связаться с нами

О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко

Теорія держави і права

Академічний курс

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2006

На главную
Теорія держави і права. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М.

Передмова

Юридична наука є категорією багатогалузевою. Кожна галузь цієї науки має свій предмет наукового дослідження і пізнання. У сукупності ці галузі складають єдину систему юридичної науки. Базовим системоутворюючим фактором і методологічною основою для неї є загальна теорія держави і права — наука наук у сфері теоретичної юриспруденції.

Загальна теорія держави і права — це вчення про призначення та сутність держави і права, їх категоріальний та понятійний апарат. Дане вчення має не тільки світоглядне, а й безпосереднє практичне значення. Фундаментальні теоретичні знання про державу і право є необхідною умовою для вивчення інших галузей юридичної науки, а також ефективної професійної діяльності юриста у сфері практичної юриспруденції.

Початок формування юридичного світогляду сягає своїм корінням античних часів Греції та Риму. Але як таке воно склалося у XIII ст. в епоху Просвітництва. Далі цей світогляд розвивався під впливом класових та інших ідеологем.

Загальна теорія держави і права незалежної України взяла чимало корисного з вітчизняного досвіду минулого. Разом з тим, вона послідовно звільняється від догматично постульованих уявлень про державу і право соціалістичного типу. У осмисленні правових явищ розширилася сфера використання досягнень правової думки і юридичної практики зарубіжних країн.

Сучасна українська наука держави і права у тлумаченні державно-правових явищ виходить з інтересів людини та громадянина. Саме під цим кутом зору акцентується увага на демократичній, соціальній і правовій державі, громадянському суспільстві, праві як мірі свободи та справедливості, суб'єктивних правах і свободах людини та громадянина тощо.

Останнім часом в Україні видано низку підручників та навчальних посібників з теорії держави і права. Але вони не «встигають» за швидкоплинними суспільно-політичними процесами і змінами.

Пропонований підручник є спробою розкрити предмет теорії держави і права з позицій сучасних вчень у даній галузі, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на державу і право в Україні та за її межами.

Підручник написано колективом висококваліфікованих авторів — науковців і викладачів вищих юридичних навчальних закладів. Серед них — доктори юридичних наук, професори, академіки і члени-кореспонденти Академії правових наук України.

Структура підручника визначена навчальною програмою курсу та системою юридичних знань даної галузі. У підручнику відображена широка палітра думок авторів з дискусійних питань теорії держави і права.

Підручник призначений для озброєння студентів вищих навчальних закладів системою загальнотеоретичних знань про державу і право. При цьому увага акцентується не на догмі права, а на його правильному тлумаченні й застосуванні, тобто праві у дії.

Даний підручник стане у пригоді всім, хто бажає отримати надійні знання у галузі теорії держави і права, знання, які є передумовою успіху в науковій чи практичній діяльності юриста.


Ю. С. Шемшученко,
Директор Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
академік НАН України.
bigmir)net TOP 100